Шэмэджыпэбзухэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Шэмэджыпэбзухэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Псыхэуэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Мысырбзу лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Шэмэджыпэбзухэр
Латин цӀэр
Plegadis
(Kaup, 1829)


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 174923
NCBI 33575

Шэмэджыпэбзухэр (лат-бз. Plegadis) — мысырбзу лъэпкъым щыщ лъэпкъэгъущ.

ЛӀэужьыгъуищ нэхъ хиубыдэкъым, ахэр:


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.