Шэмэджыпэбзу

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Шэмэджыпэбзу
Шэмэджыпэбзу

ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Псыхэуэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Мысырбзу лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Шэмэджыпэбзухэр
ЛӀэужъыгъуэ: Шэмэджыпэбзу
Латин цӀэр
Plegadis falcinellus
(Linnaeus, 1766


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 174924
NCBI 52788
Plegadis falcinellus

Шэмэджыпэбзу (лат-бз. Plegadis falcinellus) — мысырбзу лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ПӀащэщ. Хъухэм я дамэ лъэныкъуэр см. 54 нос. И пэ кӀыхьыр (см. 10-14 нэсыр) хуэшэмэджыпэу гъэшащ. Теплъэр гъуабжэщ.

Здэпсэур[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Дэнэ щӀыпӀи щопсэу. Къаукъазым деж Псыжьыпэм, Тэрчыпэм, Тэныпэм, Хы МыутӀэм и ипщэ-къуэкӀыпӀэм Индыл и пэм деж ущыпӀэщӀэхуэнущ.

Ӏусыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Ӏус нэхъыщхьэр гъудэбадзэхэр, мацӀэхэр, хьэндыркъуакъуэщӀэ, къакъыжьей, псыдыуэхэр, бдзэжьей цӀыкӀухэрщ.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.