Шыгъуэфэпс

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Шыгъуэфэпс
урбз. Сухая Шалушка

Кординатхэр: 43°27′22.77″ с. ш. 43°33′14.54″ в. д. / 43.456325° с. ш. 43.554039° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 12 км
Псыхъуэм и инагъыр: 25 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз тхышхуэ
И пэр: Щхьэлыкъуэ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр

Шыгъуэфэпс (урбз. Сухая Шалушка) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Щхьэлыкъуэм хэлъадэу, кӀыхьагъыр км.15 хуэдиз мэхъур.