Чэнж (псы)

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Чэнж
урбз. Кенже

Кординатхэр: 43°28′54.9″ с. ш. 43°30′23.69″ в. д. / 43.481917° с. ш. 43.506581° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 15 км
Псыхъуэм и инагъыр: 28 км²
И пэр: Щхьэлыкъуэ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр

Чэнж (урбз. Кенже) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Щхьэлыкъуэм хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 15 хуэдиз мэхъур.