Чыщбалъкъ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Чыщбалъкъ
урбз. Кичмалка

Кординатхэр: 43°44′03.94″ с. ш. 43°03′13.89″ в. д. / 43.734428° с. ш. 43.053858° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 62. 3 км
Псыхъуэм и инагъыр: 115. 5 км²
И пэр: Балъкъыпс
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр

Чыщбалъкъ (урбз. Кичмалка) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Балъкъым хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 63 хуэдиз мэхъур.