Чыцэбзу

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Чыцэбзу
Чыцэбзу
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Вэд лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Бзужэрхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Чыцэбзу
Латин цӀэр
Locustella fluviatilis
(Wolf, 1810)

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 560837
NCBI 68491

Чыцэбзу (лат-бз. Locustella fluviatilis) — вэд лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ТхыцӀэр гъуабжафэщ гъуэжьыфэ къыщӀэуэу. Ныбэ щӀагъыр тэхущ; бгъэр щхъуафэщ, джабэхэр щхъуэ-гъуэжьыфэщ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Щопсэу хыкъум, псыӀуфэ чыцэ къэкӀыгъэхэм, зы щӀагъым чыцэ Ӏув зыщӀэт мэз гъунэхэм. Къаукъазым щогъуалъхьэ, мэлъэтэж. ЩӀымахуэр Африкэм и ипщэ-къуэкӀыпӀэ лъэныкъуэхэм щырах.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.