ХэмыкӀхэмзагъэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
ХэмыкӀхэмзагъэ
урбз. Хамочхамзако

Кординатхэр: 43°31′36.36″ с. ш. 43°25′59.1″ в. д. / 43.526767° с. ш. 43.433083° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 11. 5 км
Псыхъуэм и инагъыр: 26. 3 км²
И пэр: Щхьэлыкъуэ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр

ХэмыкӀхэмзагъэ (урбз. Хамочхамзако) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Щхьэлыкъуэм хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 12 хуэдиз мэхъур.