ХыбабыщцӀыкӀу

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
ХыбабыщцӀыкӀу
ХыбабыщцӀыкӀу
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Лъэхьэнцэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Хыбабыщ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Хыбабыщхэр
ЛӀэужъыгъуэ: ХыбабыщцӀыкӀу
Латин цӀэр
Phalacrocorax pygmeus
Pallas, 1773


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 561972
NCBI 413946
Microcarbo pygmeus

ХыбабыщцӀыкӀу (лат-бз. Phalacrocorax pygmeus) — хыбабыщ лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Хыбабыщ лӀэужьыгъуэхэм я нэхъ жьгъейщ, къишэчыр г. 800 нэсщ, дамэ лъэныкъуэр см. 20-21. Теплъэр фӀыцӀэщ, удзыфэ лыд къыщӀэувэу, щхьэмрэ пщэмрэ гъуафэщ.

Здэпсэур[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Щопсэу Дунай и пэм, Хы Къарсым и ипщэ-къухьэпӀэм, Курыт Азиэм, Балканхэм, Анадолейм, Къажэрейм.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.