Хыбабыщхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Хыбабыщхэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Лъэхьэнцэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Хыбабыщ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Хыбабыщхэр
Латин цӀэр
Phalacrocorax
Brisson, 1760


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 174714
NCBI 9207

Хыбабыщхэр (лат-бз. Phalacrocorax) — хыбабыщ лъэпкъым хиубыдэ лъэпкъыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Къуалэбзу пӀащэхэщ, бабыщым е къазым хуэдизхэщ. ТеплъэкӀэ хъумрэ анэмрэ зэрзэщхьэщыкӀхэр и нэхъыбэм я инагъыращ (хъухэр нэхъ пӀащэщ). Я фэр куэдым фӀыцӀу щытщ, хужь Ӏыхьэхэр хэлъу е щӀыфэр псоуэ фӀыцӀэщ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Дунейпсом уащыхуэзэнущ тропик, щӀыпӀэ курытхэм деж. Хы Ӏуфэхэм, псыхъуэхэм, хыкъумхэм, псыпцӀэхэм ягъунэгъуу.

ЛӀэужьыгъуэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Лъэпкъэгъум лӀэужьыгъуэ 36 зэщӀеубыдэщ, ахэр:


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.