Jump to content

Хыбабыщ лъэпкъыр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Хыбабыщ лъэпкъыр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Лъэхьэнцэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Хыбабыщ лъэпкъыр
Латин цӀэр
Phalacrocoracidae


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 174713
NCBI 9206

Хыбабыщ лъэпкъыр (лат-бз. Phalacrocoracidae) — лъэхьэнцэ хэкӀыгъуэщ.

Лъэпкъым хыхьэ лӀэужьыгъуэхэр пкъы зэхэщӀыхьащ, пщэ, кӀэ кӀыхьхэщ, пэнцӀыв гъэшащ, лъэ, дамэ кӀэщӀхэщ. Я фэр нэхъыщхьэу фӀыцӀэщ.

Хыбабыщхэр дэни щопсэу — псыпэ инхэм, хыкъумхэм, нэхъыбэу хы Ӏуфэхэм. Щыгъуалъхьэ щӀыпӀэхэри хуабжьу зэщхьэщокӀ: Ӏуфэ къырхэм, жыгхэм, къамылхэм, Ӏуфэ занщӀэхэм. Я щырхэр къохъу цы ятемыту, нэхэр къэмыпщӀауэ. Тхьэмахуи 7-8 ныбжым иту лъэтэн яублэ.

Лъэпкъым хэт лӀэужьыгъуэхэм я Ӏус нэхъыщхьэр — бдзэжьейщ.

Лъэпкъыр къуэдзитӀу зэщхьэщагъэкӀ: хыбабыщхэмрэ (лъэпкъыгъуитӀрэ лӀэужьыгъуэ 26-рэу гуэшауэ), блапщэхэмрэ (зы лъэпкъыгъуэрэ лӀэужьыгъуэрэ нэхъ мыхъуу).


  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.