ХыбабыщнэӀуплъ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
ХыбабыщнэӀуплъ
ХыбабыщнэӀуплъ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Лъэхьэнцэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Хыбабыщ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Хыбабыщхэр
ЛӀэужъыгъуэ: ХыбабыщнэӀуплъ
Латин цӀэр
Phalacrocorax urile
Gmelin, 1789
И щӀыпӀэр
сурэт

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 174728
NCBI 56071

ХыбабыщнэӀуплъ (лат-бз. Phalacrocorax urile ) — хыбабыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

Нэхъыщхьэу и теплъэр фӀыцӀэщ, и пэр щхъуэщ, нэ хъуреягъыр плъыжьщ. ПӀащэщ.

Здэпсэур[гъэтэрэзын | edit source]

И псэупӀэр КъуэкӀыпӀэ Жыжьэм и хы Ӏуфэхэрщ, Камчаткэ, хытӀыгухэр Сахалин, Хокайдо.


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.