Хъыу

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Хъыу
урбз. Хеу

Кординатхэр: 43°21′29.87″ с. ш. 43°36′00.49″ в. д. / 43.358297° с. ш. 43.600136° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 33 км
Псыхъуэм и инагъыр: 80 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз тхышхуэ
И пэр: Шэрэдж
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр
ГВР: 07020000612108200005022

Хъыу (урбз. Хеу) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Шэрэджым хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыщӀож, и кӀыхьагъыр км. 30 хуэдиз мэхъур.