Хуэдз (псы)

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Хуэдз
урбз. Ходзь

Кординатхэр: 44°32′06″ с. ш. 40°43′43″ в. д. / 44.535° с. ш. 40.728611° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 88 км
Псыхъуэм и инагъыр: 1250 км²
КъызхэкӀыр: ТхьэкӀышхуэ
И пэр: Лабэжъ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Адыгей, Краснодар край
ГВР: 06020000712108100003564

Хуэдз е Фэдз е Хьэгъур (урбз. Ходзь) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псыщ Лабэжъым хэлъадэу, Къауъказ Тхышхуэм хэт Ӏуащхьэ ТхьэкӀышхуэм къыхожщ, и кӀыхьагъыр км. 90 хуэдиз мэхъур.