Уэсбзу

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Уэсбзу
Уэсбзу
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Унэбзу лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Уэсбзухэр
ЛӀэужъыгъуэ: Уэсбзу
Латин цӀэр
Montifringilla nivalis
Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 561220
NCBI 356903
Montifringilla nivalis

Уэсбзу (лат-бз. Montifringilla nivalis) — унэбзу лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ТхыцӀэр гъуабжафэщ, щхьэр нэхъ фӀыцӀафэщ, жьэгъум ӀэпапӀэ фӀыцӀэ хэсщ, адэкӀэ пщэри, бгъэри, ныбэ щӀагъри гъуэжь-хужьыфэщ. И кӀэгум хэт бзий пхъашитӀыр фӀыцӀэ-гъуабжэщ, адрейхэр е хужь-къабзэщ, е я къыхэкӀыпӀэр фӀыцӀафэхэщ.

Здэпсэур[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Щопсэу мылъэтэжу Къаукъазым и къущхьэхъу щӀыпӀэхэм, апхуэдуи КъухьэпӀэ Еуропэм, Азиэм я бгыщхьэ лъагэхэм.

Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.