Jump to content

Урыхупс

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Урыхупс
урбз. Урух

Кординатхэр: 43°27′22″ с. ш. 44°06′26″ в. д. / 43.456111° с. ш. 44.107222° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 104 км
Псыхъуэм и инагъыр: 1, 280 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз тхышхуэ
И пэр: Тэрч
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр Ищхъэрэ Осетиэ
ГВР: 07020000412108200003853

Урыхупс (урбз. Урух) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Тэрчым хэлъадэу, кӀыхьагъыр км. 100 хуэдиз мэхъур.