Тохътэмыщыпс

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Тохътэмыщыпс
урбз. Абазинка

Кординатхэр: 44°17′37.24″ с. ш. 42°03′10.64″ в. д. / 44.293678° с. ш. 42.052956° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 35 км
Псыхъуэм и инагъыр: 90 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз тхышхуэ
И пэр: Псыжъ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэрэшей-Шэрджэс

Тохътэмыщыпс (урбз. Абазинка) — Урысейм хэт Къэрэшей-Шэрджэсым и щӀыпӀэм хэж псыщ Псыжъым хэлъадэу, кӀыхьагъыр км. 35 хуэдиз мэхъур.