Jump to content

Сэхарэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Марокко

Сэхарэ (хьэр-бз. صحراء‎‎, фр-бз. Sahara) — Ишъхъэрэ Африкэм пшахъуалъэ хэлъ, ШӀыгуми нэхъ ин.

И инагъыр — 8,6 млн км².

Сэхарэм 11 къэрал хэт, ахэр — Алджазаир, Мысыр, КъуэхьапӀэ Сахарэ, Ливиэ, Мавританиэ, Мали, Марокко, Нигер, Судан, Тунис, Чад.

И гъунапкъэхэр здыӀухьэхэр: ишъхъэрэмкӀэ — Хы Курытым, къуэхьэпӀэмкӀэ — Атлантикэ Океаным, къуэкӀыпӀэмкӀэ — Хы Плъыжьым.