Сэфар

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Ислъам махуэгъэпс

 1. Мухьэррам*
 2. Сэфар
 3. Рабий Iул-аууал
 4. Рабий Iус-сани
 5. Джумадэ Iул-Iула
 6. Джумадэ Iус-сани
 7. Рэджаб*
 8. ШэIэбан
 9. Рэмэдан
 10. Шэууал
 11. Зул-къэда*
 12. Зул-хьэжрэт* * пэубыда мазэ

Сэфар (хьэр-бз. صفر) — муслъым махуэгъэпсым и етIуанэ мазэ.

Сэфар цIэр къыздикIамкIэ теоритI щыIэщ. Япэ теориэмкIэ, ар ṣufār («гъуэжь») псалъэм къытекIауэ ягугъэ. Апхуэдэу ар щалъытэр, мазэхэм цIэщIэхэр щратым щыгъуэ, а мазэр тхьэмпэхэр гъуэжь щыхъу бжьыхьэ зэманым техуауэ щтауэ ябж.

ЕтIуанэ теориэмкIэ, ар sifr («нул, нэщI») псалъэм къытекIауэ ягугъэ. Апхуэдэу ар щалъытэр, мухьэррам мазэ зауэншэм иуж, зауэхэр щыщIидзэж щIыпIэхэм унэ щыIэхэм цIыху щIэсхэр зэуэ щIэIэпхъукIыжу щытти, апхуэдэу унэхэр нэщI зэрыхъужхэм щхьа апхуэдэу мазэми фIащауэ ябж.

Ижь лъандэрэ муслъым куэдым сэфар мазэр, мазэ Iейуэ ябж. Нэхъыщхьэу япэ махуэ 13-м, къомыхъулIэу, гъэгу утеувэ мыхъуну, нэчыхь птхы мыхъуну ябжт. Ауэ Мухьмэд Бехъымбар (с.а.у.) лъапIэм зэрыжиIамкIэ, махуэ гуэр ерэ махуэ бжыгъэ зэман гуэр хэхауэ Iейуэ щыту зэрыщымыIэр. Ауэ иджыри къыздэс хьэрып цIыху куэдым къахуинауэ, мазэм и пэщIэдзапIэ махуэхэр Iейуэ ябж.

Махуэгъэпс[гъэтэрэзын | edit source]

Ислъам махуэгъэпс Япэ махуэр Иуж махуэр
1431 ЩIыщылэм и 16, 2010 гъэ Мэзаем и 14, 2010 гъэ
1432 ЩIыщылэм и 5, 2011 гъэ Мэзаем и 3, 2011 гъэ
1433 Дыгъэгъазэм и 26, 2011 гъэ ЩIыщылэм и 23, 2012 гъэ
1434 Дыгъэгъазэм и 14, 2012 гъэ ЩIыщылэм и 12, 2013 гъэ
1435 Дыгъэгъазэм и 4, 2013 гъэ ЩIыщылэм и 1, 2014 гъэ
1436 ЩакIуэгъуэм и 23, 2014 гъэ Дыгъэгъазэм и 22, 2014 гъэ
1437 ЩакIуэгъуэм и 13, 2015 гъэ Дыгъэгъазэм и 11, 2015 гъэ
Сэфар мазэр 2010-2015 гъэхэм

ТехьэпIэхэр[гъэтэрэзын | edit source]