Мухьэррам

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Ислъам махуэгъэпс

 1. Мухьэррам*
 2. Сэфар
 3. Рабий Ӏул-аууал
 4. Рабий Ӏус-сани
 5. Джумадэ Ӏул-Ӏула
 6. Джумадэ Ӏус-сани
 7. Рэджаб*
 8. ШэӀэбан
 9. Рэмэдан
 10. Шэууал
 11. Зул-къэда*
 12. Зул-хьэжрэт* * пэубыда мазэ

Мухьэррам мазэр къызэрихьамкӀэ ящӀ пщэдджыжь нэмэз. Дар-ес-Сэлам къалэ, Танзаниэ

Мухьэррам (хьэр-бз. محرّم) — муслъымэн махуэгъэпсым и япэ мазэ. Пэубыда мазиплӀым ящыщ зы мазэ.

Мазэм и лъапӀагъыр ялъытауэ щтащ бехъымбар Ибрахьим, щыпсэуа зэманхэм щыгъуэ, абы иужь Мэчэ дэс хьэрыпхэми а мазэм и лъэпӀагъыр пэжыу ябжыу щытащ Муслъымэн диныр къемыжьэ щӀыкӀэ. Мы пэубыдэ мазэм, хьэрып джэурхэр куэдрэ зэзауэхэми, мазэр къихьа иужь я зауэӀуэхухэр къагъэнэнхэу хуейт.

Мухьэррам мазэм муслъымхэм ягъэзащӀахэм ящыщщ:

 • Мухьэррам нэщӀ.
 • АшрыӀ.
 • Шитхэм я хьэдагъэ махуэ, цӀыху лъапӀэу ялъытэ Хъусейн ибн Алий зэраукӀам теухуауэ.

ЗэрыжаӀыжымкӀэ Мухьэмэд Бехъымбарым (с.а.у.) жиӀауэ щтащ — НэщӀ мазэм иуж, нэхъ берычэту ущынэщӀ хъуну мазэу щытыр, Аллыхьым и мазэшхуэ мухьэррамырауэ.

Мазэм къэхъуахэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Япэ махуэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ЕпщӀанэ махуэ (АшрыӀ)[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Ислъам диным зэрабжымкӀэ мухьэррам мазэм и епщӀанэ махуэм къалъхуахэу щтащ бехъымбар лъапӀэхэу Ӏэдэмрэ Ибрахьимрэ. Мухьэррам мазэм и епщӀанэ махуэращ дунейр къутэжыну щабжыри.

16-нэ махуэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

17-нэ махуэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

 • Эфиоп чылыстэнхэм я дзэшхуэ, Меккэ бгъуэдэхьахэу щтащ.

Махуэгъэпс[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Ислъам махуэгъэпс Япэ махуэр Иуж махуэр
1431 Дыгъэгъазэм и 18, 2009 гъэ ЩӀыщылэм и 15, 2010 гъэ
1432 Дыгъэгагъазэм и 7, 2010 гъэ ЩӀыщылэм и 4, 2011 гъэ
1433 ЩакӀуэгъуэм и 26, 2011 гъэ Дыгъэгъазэм и 25, 2011 гъэ
1434 ЩакӀуэгъуэм и 15, 2012 гъэ Дыгъэгъазэм и 13, 2012 гъэ
1435 ЩакӀуэгъуэм и 4, 2013 гъэ Дыгъэгъазэм и 3, 2013 гъэ
1436 Жэпуэгъуэм и 25, 2014 гъэ ЩакӀуэгъуэм и 22, 2014 гъэ
1437 Жэпуэгъуэм и 14, 2015 гъэ ЩакӀуэгъуэм и 12, 2015 гъэ
Мухьэррам мазэр 2010-2015 гъэхэм

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]