Jump to content

Джумадэ Ӏул-Ӏула

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Ислъам махуэгъэпс

 1. Мухьэррам*
 2. Сэфар
 3. Рабий Ӏул-аууал
 4. Рабий Ӏус-сани
 5. Джумадэ Ӏул-Ӏула
 6. Джумадэ Ӏус-сани
 7. Рэджаб*
 8. ШэӀэбан
 9. Рэмэдан
 10. Шэууал
 11. Зул-къэда*
 12. Зул-хьэжрэт* * пэубыда мазэ

Джумадэ Ӏул-Ӏула (хьэр-бз. جمادى الأولى) — муслъым махуэгъэпсыи и етхуанэ мазэ. Мазэм иджыри Джумадэ Ӏул-аууалкӀэ йоджэ.

ХьэрыпыбзэкӀэ Джумадэ жиӀэм гъуща жиӀэуращ. А псалъэмкӀи щӀыр щыгъущ зэманым иреджэу япэм щытащ хьэрыпхэр. Мазэ Джумадэ Ӏул-Ӏуларэ, абы къыкӀэлъыкӀуэ Джумадэ Ӏус-санирэ Хьэрыпейм нэхъ гъущапӀэ дыдэу ябжт.

Ислъам махуэгъэпс Япэ махуэр Иуж махуэр
1431 Мэлыжьыхьым и 15, 2010 гъэ Нэкъыгъэм и 14, 2010 гъэ
1432 Мэлыжьыхьым и 5, 2011 гъэ Нэкъыгъэм и 3, 2011 гъэ
1433 Гъатхэпэм и 24, 2012 гъэ Мэлыжьыхьым и 21, 2012 гъэ
1434 Гъатхэпэм и 13, 2013 гъэ Мэлыжьыхьым и 10, 2013 гъэ
1435 Гъатхэпэм и 2, 2014 гъэ Гъатхэпэм и 31, 2014 гъэ
1436 Мэзаем и 20, 2015 гъэ Гъатхэпэм и 20, 2015 гъэ
1437 Мэзаем и 10, 2016 гъэ Гъатхэпэм и 9, 2016 гъэ
Джумадэ Ӏул-Ӏула 2010—2016 гъэхэм