Сындж

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Сындж
урбз. Сунжа

Кординатхэр: 42°55′37″ с. ш. 44°52′54″ в. д. / 42.926944° с. ш. 44.881667° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 278 км
Псыхъуэм и инагъыр: 12,200 км²
Псыхъуэр: Тэрч
Псыуэ ихьыр: 82,9
КъызхэкӀыр: Къаукъаз тхышхуэм
КъыхэжыпӀэр: Ищхъэрэ Осетиэм и
Пригороднэ къедзыгъуэм
И пэр: Тэрчыпс
Псыпэм и щӀыпӀэр: Барагуны хьэблэ
Мычгыш къэрал
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Ишъхъэрэ Осетиэ
Ингуш къэрал
Мычгыш къэрал
ГВР: 07020001112108200005420
ЩӀыпӀэтхыпхъэ

Сындж е Сынджы (кӀах-бз.) (урбз. Сунжа) — Ищхъэрэ Къаукъазым и къуэкӀыпӀэ лъэныкъуэм ежэх псыщ, Тэрч и ижьырабгъумкӀэ хэлъадэу.

Хэкумэтхыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

И щӀыхьагъыр км 278 мэхъур, псыхъуэм и инагъыр 12,200 км². Къущхьэхэм, бгылъэ лъэныкъуэхэм деж уэру йожэхыр. И къыхэжыпӀэр Къаукъаз тхышхуэм и ищхъэрабгъухэм хэлъщ.

Нэхъ гу лъытыгъу псы хэлъадэхэр Аса (ижьырабгъу), Аргун (ижьырабгъу).

И Ӏуфэм Ӏут къалэхэр: Насрэн, Къараболэкъ, Грозный, Гъудэмэз.