"Убыхыбзэ" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
No edit summary
| категориэ = Еуразиэм и бзэхэр
| классификациэ =
[[ИпшъэкъаукъазыбзэхэрИшъхъэрэкъаукъазыбзэхэр|ИпшъэкъаукъазИшъхъэрэкъаукъаз унагъуэшхуэ]] (псом къамылъыта)
:[[Абазэ-Адыгэбзэхэр|Абазэ-адыгэ унагъуэбзэ]]
| тхыбзэр зэрщыт = Тхыбзэншэ
'''Убыхыбзэ''' — дунем темытыжь бзэ, [[Абазэ-Адыгэбзэхэр|абазэ-адыгэбзэ]] унагъуэм я щыщ. [[Убыххэ|Убых]] лъэпкъым яуэ, 1990 гъэм нэгъунэ ирапсалъу.
 
Убыхыбзэр здызэфӀэувауэ драпсалъэтэр [[Хы ФӀыцӀэ|Хы ФӀыцӀэм]] и Ӏуфэм, [[Къаукъаз|ИпшъэИшъхъэрэ Къаукъазым]], иджыпсту урысызыбзэурысыбзэ здызэрахьэ лъэныкъу щыт Лазаревскэ, Курыт, Хьуэдзэ куейхэр [[Щачэ|Щачэ]]-къалэм. 1860 гъэхэм Къаукъаз зауэр щыухым идежь [[УбыххэУбыххэр|Убых]] лъэпкъыр Тыркум ирагъэкӀа. Мы куэду, къэнэжьа тӀэкӀур адыгэ иэ абазэ къаджэхэмкъуаджэхэм хагъэтӀысхьурэ яхэгъуэщыхьахэ. Апхуэдурэ убыхыбзэм и шӀыналъэр фӀэкӀуэда.
 
Убыхыбзэр зышъэжьу икӀэм изакъу къэнэжьа Тефик Есенчыр 1992 гъэм дунем ехыжьа Тыркум щыпсоуауэ.
 
Убыхыбзэр зэрагъэшъагъуэр и фонетикэмкӀэ - 84 согласнэ макъу иӀа ( абыхэм плӀыр мы убыху, псалъэ хамэхэм шъхьакlэ, бзэм къыихьахэр ), гласну тӀу къуэдей ( «а» кӀыхьу «а» кӀэкӀыу ). Убыхыбзэм нэхъыбу согласнэ зиӀа бзэуэ яшъэр "койсаныбзэхэм" [[Африкэ|ИшъхъэрэИпшъэ Африкэм]] щыпсоу лъэпкъхэм ябзэхэра.
 
== Убых псалъалъэ ==
1,526

edits

Navigation menu