Jump to content

Убыххэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Убыххэр
Бэрзэг Кэрэнтыхъу
Убых лъэпкъым и яужырей пщы
зэрзэджэжьхэр: Туахы
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: мин 4 хуэдиз
Здэпсохэр: Тырку Тырку Урысей Урысей
Бзэр: тыркубзэ, адыгэбзэ, убыхыбзэ
Диныр: мыслимэныгъэ
Расэм и типыр: понтий тип
Ӏыхьлы лъэпкъхэр: абазэхэр, адыгэхэр

Убыххэр (уб-бз туахы) — Къаукъаз лъэпкъхэм ящыщ, и бзэмкӀэ, хабзэмкӀэ абазэхэмрэ адыхэхэмрэ нэхъ я гъунэгъу.

1864 гъэм нэгъунэ Хы ФӀыцӀэм и къуэкӀыпӀэ лъэныкъуэ Ӏуфэм щыпсоуахэ, Шахэрэ Хъопсэрэ я псыхъуэ зэхуакухэм. Лъэпкъыр лъакъуэ бжыгъу зэхэкӀхэт, ахэр: Собэшххэр, Хызэхэр, Уэрданэхэр, Псахэхэр, Шъачэхэр джоуэ.

Тхыдэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ПсоукӀэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Лъакъуэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Урыс-Адыгэ зауэм[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Тыркум[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]