Салвадор Дали

Къыздихар Уикипедиэ
Мыбы кӀуэн: навигацэ, лъыхъуэн
Салвадор Дали
эсп-бз. Salvador Dalí
Сурэт
И лэжьыгъэр: лэчтхыгъакӀэ
Къыщыхъуар: 1904 накъыгъэм и 11
Къыздэхъуар: Фигерасе, Эспаниэ
Дунем щехыжьар: 1989 щӀышылэм и 23
Дунем здехыжьар: Фигерасе, Эспаниэ
Къэрал зыщыщтэр: Эспаниэ
Commons-logo.svg Салвадор Дали Уикисурэтылъэм

Салвадор Доменек Фелип Жасинт Дали и Доменек, Пубол и маркиз, нэхъ къызэрацӀыхур Салвадор Дали (эсп-бз. Salvador Dalí; 1904 накъыгъэм и 11 — 1989 щӀышылэм и 23) — эспаниэ лэчтхыгъакӀэ, режисор, усакӀэ. Суреализмым и нэхъ цӀэрыӀуэлӀщ.

ГъащӀэм и тхыдэр[гъэтэрэзын | edit source]

Къыздэхъуар Каталониэм и къедзыгъуэ Жиронэм щыщ къалэ Фигерасе (Эспаниэм) 1904 нэкъыгъэм и 11, къуэлей унагъуэм къыхэкӀащ. И сэбиигъуэм щэн хьэлъэ хэлъу ихьащ, гу лъытыгъуэ абым куэду иретыр и жьыщхьэм тхылъ къыдигъэкӀам итхуу ар. Сэбиигъуэм щыщӀэдзауэ лэч тхэным зыригъасэрт, япэ арт школхэм, яужым академиэм щӀэхьауэ.

ЩӀэлэгъуэм деж и лэч тхыгъэхэр гъэлъэгъуэн бжыгъэм хэт, жылэм яр яублэр, щӀалэр цӀэрыӀуэ мэхъур Эспаниэ къуэдейкъым, зэр Еуропэу.

Лэжьыгъэхэм я теплъэхэр[гъэтэрэзын | edit source]

ТехьэпӀэхэр[гъэтэрэзын | edit source]