Рабий Iул-аууал

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Ислъам махуэгъэпс

 1. Мухьэррам*
 2. Сэфар
 3. Рабий Iул-аууал
 4. Рабий Iус-сани
 5. Джумадэ Iул-Iула
 6. Джумадэ Iус-сани
 7. Рэджаб*
 8. ШэIэбан
 9. Рэмэдан
 10. Шэууал
 11. Зул-къэда*
 12. Зул-хьэжрэт* * пэубыда мазэ

Рабий Iул-аууал (хьэр-бз. ربيع الأوّل) — муслъым махуэгъэпсыи и ещанэ мазэ.

Рабий Iул-аууал мазэм, муслъымхэм ягъафIэр Мухьэмэд Бехъымбар (с.а.у.) къыщалъхуа махуэр. Муслъым-суннитхэм ялъытэр бехъымбарыр къыщалъхуар, мазэм и махуэ 12-рауэ. Муслъым-шиитхэм зэралъытэмкIэ ар махуэ 17-ращ зэхуэкIуэр. А бы къыхэкIыу суннитхэмрэ шиитхэмрэ Мулид махуэ лъапIэр, махуэ зэрызщ щащIыр.

ЦIэ Rabī' al-awwal хьэрыпыбзэкIэ зэбдзэкIым «япэ мазэ» жиIэуращ. Ар апхуэдэу щыщытыр япэрей хьэрып махуэгъэпсымкIэ, Рабий Iул-аууал мазэр япэ иту щтащ. Иныкъуэ хьэрыпхэр иджыри къыздэс мазэр, мазэфI нэхъыфIхэм ящыщу ябж.

Мулид[гъэтэрэзын | edit source]

Мулид махуэр Индиэм

Муслъым суннитхэм Мухьэмэд Бехъымбар (с.а.у.) къыщалъхуа махуэу ягъафIэр Рабий Iул-аууал мазэм и махуэ 12-нэр. Муслъым шиитхэм мулид махуэр щащIыр мазэм и махуэ 17-нэращ. Иныкъуэхэм бехъымбарыр къыщалъхуа махуэр пэж дыдэу зэрамыщIэм щхьа, мазэм и япэ махуэм щыщIэдзауэ мазэм и махуэ кIэухым нэс, махуэу хъаур ягъафIэу ирах.

Муслъмхэм мулид махуэм гъунэгъухэм шхыныгъуэ, IэфIыкIэ сытхэр хуахьхэр. Благъэхэм зэрыцIыхухэм саугъэтхэр зэратхэр. ТхьэмыщкIэхэм шхын хэкIхэр ират. Иныкъуэхэм нып удзыфэ яIыгъхэу уэрам гъуэгухэм ирокIуэр, махуэр ягъэлъапIэу.

Ауэ муслъым псоми а махуэр ягъэлъапIэу щыткъым. Иныкъуэхэм зэралъытэмкIэ а махуэр бгъэфIэн хуейуэ щыткъым, КъурIэными хьэдисхэми апхуэдэу тхауэ зэримытым щхьа.

Мазэм къэхъуахэр[гъэтэрэзын | edit source]

9-нэ махуэ[гъэтэрэзын | edit source]

12-нэ махуэ[гъэтэрэзын | edit source]

 • Суннитхэм Мулид махуэр ягъафIэр

17-нэ махуэ[гъэтэрэзын | edit source]

 • Шиитхэм Мулид махуэр ягъафIэр

Махуэгъэпс[гъэтэрэзын | edit source]

Ислъам махуэгъэпс Япэ махуэр Иуж махуэр
1431 Мэзаем и 15, 2010 гъэ Гъэтхапэм и 16, 2010 гъэ
1432 Мэзаем и 4, 2011 гъэ Гъэтхапэм и 5, 2011 гъэ
1433 ЩIыщылэм и 24, 2012 гъэ Мэзаем и 22, 2012 гъэ
1434 ЩIыщылэм и 13, 2013 гъэ Мэзаем и 10, 2013 гъэ
1435 ЩIыщылэм и 2, 2014 гъэ Мэзаем и 1, 2014 гъэ
1436 Дыгъэгъазэм и 23, 2014 гъэ ЩIыщылэм и 20, 2015 гъэ
1437 Дыгъэгъазэм и 12, 2015 гъэ ЩIыщылэм и 10, 2016 гъэ
Рабий Iул-аууал 2010-2015 гъэхэм

ТехьэпIэхэр[гъэтэрэзын | edit source]