Пцыкъуэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Пасэрей джэрмэн пцыкъуэхэр, Санкт Блазен музеим щӀэлъхэр

Пцыкъуэуэс куум щызекӀуэным теухуа Ӏэмэпсымэщ, нэхъ пасэрей дыдэхэм ящыщщ дунейм тетхэм.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

Лъэпкъ бжыгъэм дунейпсом яӀэщ пцыкъуэхэр, я теплъэхэр хуабжьу зэщхьэщокӀыр. Къаукъаз лъэпкъым яхэр: сонэхэм, абазэхэм, хъырцэхэм, адыгэхэм яхэр нэхъ зэщхьщ. Пхъэ псыгъу упсар, гъэшауэ тхъыхь хуэдэу, и кум фэм къыхэхауэ уагъэ бгъуитӀ игъэкӀауэ (лъакъуэм зырагъэубыдыр). Адыгэ пцыкъуэхэр я теплъэкӀэ куэду псынкӀыу щытхэщ зэрыщӀамкӀи, къызэрагъэщхьэпэмкӀи.

Иджырей лӀэщӀыгъуэм[гъэтэрэзын | edit source]

НобэкӀэ пцыкъуэхэр куэду цӀэрыӀуэ Ӏэмэпсымэщ, хуабжьу къагъэщхьэпэ къущхьэ зыгъэпсэхупӀэхэм ядеж. Я теплъэкӀэ пасэрейхэм куэду ящхьэщокӀыр, фӀыуэ зэкӀужауэ щытхэщ пластик, бдзэху, щэкӀ быдэ дыдэхэр хэлъу ящӀыр.