Jump to content

Хъырцэхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Хъырцэхэр
зэрзэджэжьхэр: ქართველები (къартвэлэби)
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 5-7,000,000
Здэпсохэр: Хъырцейм
Бзэр: хъырцыбзэ
Диныр: чыристэндин
Расэм и типыр: еуропеойдхэр
Хъырцэхэр Уикисурэтылъэм

Хъырцэхэр, къартвэлхэр (хъыр-бз. ქართველები, картвелеби) — Къаукъазым ис зы лъэпкъщ, хъырцыбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ чыристэнхэщ. Лъэпкъым и бжыгъэр мин 3, 661, 173 мэхъур, абым и нэхъыбэр Хъырцейм исщ.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot