Сонэхэр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Сонэхэр
Old peasant with dagger and long smoking pipe, Mestia, Svanetia, Georgia (Republic).jpg
Фашэ щыгъу сонэ хулъхугъэ. Сурэтыжъ.
зэрзэджэжьхэр: lushnu
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: мин 80
Здэпсохэр: Азгъейм, Хъырцейм
Бзэр: сонэбзэ, хъырцыбзэ
Диныр: Чыристэныгъэ
Расэм и типыр: Понтий тип
Commons-logo.svg Сонэхэр Уикисурэтылъэм

Сонэ (ур-бз: Сваны, кур-бз.: სვანები) — хъырцэхэм ящыщ зы лъэпкъ. Зэрзэджэхэр - mushwan, лъэпкъ псом - lushnu. Зэрыпсалъэхэр сонэбзэ, хъырцэ-унагъуэбзэм ящыщ. Лъэпкъым куэдым хъырцэбзэ, урысыбзэ яшъэр.

Здэпсохэр Местийрэ Лентех куейхэм, Хъырцейм Ишъхъэрэ-Къуэхьапlэ лъэныкъуэм, зэхэту пэсырей Сонеуэ щытахэр. (сонэбзэкlэ Shwan), 2008 гъэм нэгъунэ абы пэмыкlыу Къодор ипсыхъуэми щыпсоуахэ Гулрипш куейм Азгъейм (Азгъей Сонейкlэ еджу). Сонейм дэсу мин 62 мэхъухэ, езы лъэпкъ псор мин 80 цlыху хуэдиз мэхъур