Сонэхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Сонэхэр
Фашэ щыгъу сонэ хулъхугъэ. Сурэтыжъ.
зэрзэджэжьхэр: lushnu
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: мин 80
Здэпсохэр: Азгъейм, Хъырцейм
Бзэр: сонэбзэ, хъырцыбзэ
Диныр: Чыристэныгъэ
Расэм и типыр: Понтий тип
Сонэхэр Уикисурэтылъэм

Сонэ (ур-бз: Сваны, кур-бз.: სვანები) — хъырцэхэм ящыщ зы лъэпкъ. Зэрзэджэхэр - mushwan, лъэпкъ псом - lushnu. Зэрыпсалъэхэр сонэбзэ, хъырцэ-унагъуэбзэм ящыщ. Лъэпкъым куэдым хъырцэбзэ, урысыбзэ яшъэр.

Здэпсохэр Местийрэ Лентех куейхэм, Хъырцейм Ишъхъэрэ-КъуэхьапӀэ лъэныкъуэм, зэхэту пэсырей Сонеуэ щытахэр. (сонэбзэкӀэ Shwan), 2008 гъэм нэгъунэ абы пэмыкӀыу Къодор ипсыхъуэми щыпсоуахэ Гулрипш куейм Азгъейм (Азгъей СонейкӀэ еджу). Сонейм дэсу мин 62 мэхъухэ, езы лъэпкъ псор мин 80 цӀыху хуэдиз мэхъур