Абазэхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Басхьэгъхэр
Абазэхэм я нып
зэрзэджэжьхэр: Абазакуа
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: ~ 50 000
Здэпсохэр: Урысей Урысей — 37 942[1] (2002);

Тырку Тырку — ~ 10 000[2] (1995);

Бзэр: абазэбзэ
Диныр: мыслъымэн-суннитхэр
Расэм и типыр: еуропеойдхэ
Ӏыхьлы лъэпкъхэр: азгъэхэр, адыгэхэр

Басхьэгъхэр, ауэ нобэ Абазэхэ[3] (аб-бз. абазакуа) жа1э зэзэмызэ — адыгэ-азгъэ бзэ гупым щыщ лъэпкъ (азгъэ къудамэ), Къаукъаз и зы лъэпкъ. Бжыгъэр — 50 мин цӀыху. Здэпсохэр: Урысей (Къэрэшей-Шэрджэс, Ставропол Къэрал, Къэбэрдей-Балъкъэр) — 37 942 (2002), Тырку — 10 000 (1995).

Бзэр — абазэбзэ.

Диныр — мыслъымэн-суннитхэр.

Тхыдэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

КъаӀуэтэжым къызэрыхэщымкӀэ "абазэ" псалъэр лъэпкъ щхьэхуэм ицӀэу щытакъым, атӀэ адыгэм я нэхъыбэм хуахьыу щытщ. Псалъэм папщӀэ, Люлье Леонтий адыгэхэр "абазэ жылэ"-рэ "адыгэ жылэ" жаӀэу зэхадзыу щытау етхыж. Абазэ жылэм убыххэри, шапсыгъхэри, абазэхэхэри хиубыдэт. Лапинскэ Теофил (Тэуфикъ-бей) "абазэ" псалъэмрэ "адыгэ" псалъэмрэ зэхуэдэкъэпсыу итхырт.

Тхыгъэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Абазины // Народы России. Атлас культур и религий. — М.: Дизайн. Информация. Картография, 2010. — 320 с. — ISBN 978-5-287-00718-8 (урыс.)

Гулъытыгъуэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Урысейпсом и джылэбжыгъэ 2002 (урыс.)
  2. http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=abq (индж.)
  3. Адыгэбзэ псалъалъэ (Словарь кабардино-черкесского языка) // Институт гуманитар. исслед. Кабард.-Балк. науч. центра Рос. акад. наук; [М. Л. Абитов и др.], Москва, 1999, ст. 19

Last edited 6 years ago by YiFeiBot