ПсыхъуэпцӀащхъуэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
ПсыхъуэпцӀащхъуэ
ПсыхъуэпцӀащхъуэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: ПцӀащхъуэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: ПсыхъуэпцӀащхъуэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: ПсыхъуэпцӀащхъуэ
Латин цӀэр
Riparia riparia
Linnaeus, 1758

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 178436
NCBI 88110
Riparia riparia

ПсыхъуэпцӀащхъуэ (лат-бз. Riparia riparia) — пцӀащхъуэ лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

Адрей лӀэужьыгъуэхэм я нэхъ цӀыкӀущ. ТхыцӀэр гъуабжэщ, ныбэ щӀагъыр хужь-фӀеифэщ (сырыхуфэщ), и хулъащхьэмрэ бгъэмрэ щхъуэ-гъуабжэщ кусабгъуэ ирекӀуэкӀыу. Анэхэр нэхъ цӀыкӀущ хъуэхэм нэхърэ.

Здэпсэухэр[гъэтэрэзын | edit source]

Щопсэу Азиэм и Ӏэхьэ нэхъыбэм, Еуропэ псом. Къаукъазым щыкуэдщ, щогъуалъхьэ, мэлъэтэж. Абгъуэр ятӀагъуэ нэпкъ лъагэхэм щащӀ, лъэбжьанэкӀэ къыратхъуурэ.

Ӏусыр[гъэтэрэзын | edit source]

Ӏусыр адрей пцӀащхъуэ лӀэужьыгъуэхэм яйм хуэдэщ.


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.