ПсытхьэрыкъуапцӀэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
ПсытхьэрыкъуапцӀэ
ПсытхьэрыкъуапцӀэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Ӏуфэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Псытхьэрыкъуэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: ПсытхьэрыкъуапцӀэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: ПсытхьэрыкъуапцӀэ
Латин цӀэр
Chlidonias niger
Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 176959
NCBI 279945
Chlidonias niger niger

ПсытхьэрыкъуапцӀэ (лат-бз. Chlidonias niger) — псытхьэрыкъуэ лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Пэ папцӀэ фӀыцӀэщ, лъакъуэхэр гъуэ-плъыфэщ; щхьэр, бгъэр, ныбэщӀагъыр фӀыцӀэщ; кӀэр, тхыцӀэр, дамэхэр щхъуэщ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Щогъуалъхьэ Еуропэм и КъуэкӀыпӀэ, Ипщэ лъэныкъуэхэм, Анадолейм я хыкъум Ӏуфэхэм. ЩӀымахуэр щрех Африкэм.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.