Jump to content

Ныбгъуэбзагуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Ныбгъуэбзагуэ
Ныбгъуэбзагуэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэ
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэ
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Джэд теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Мэзджэд лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Ныбгъуэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Ныбгъуэбзагуэ
Латин цӀэр
Coturnix japonica
Temminck & Schlegel, 1849


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 176013
NCBI 93934

Ныбгъуэбзагуэ (лат-бз. Coturnix japonica) — мэзджэд лъэпкъым щыщ лъэпкъыгъуэщ.

ЩыӀэкӀэ-псэукӀэр ныбгъуэм хуэдэ дыдэщ, ауэ теплъэкӀэ зэщхьхэкъым. Щопсэу Хъутейм и ищхъэрэ-къуэкӀыпӀэм, Корейм, Японым.


  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.