Мыщэкъуэпс

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Мыщэкъуэпс
урбз. Мешоко

Кординатхэр: 43°34′13.91″ с. ш. 43°20′07.58″ в. д. / 43.570531° с. ш. 43.335439° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 14 км
Псыхъуэм и инагъыр: 45 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз тхышхуэ
И пэр: Бэхъсэн
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр

Мыщэкъуэпс (урбз. Мешоко) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Бэхъсэным хэлъадэу, кӀыхьагъыр км. 15 хуэдиз мэхъур.