Jump to content

Мысырбзууплъ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Мысырбзууплъ
Мысырбзууплъ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Псыхэуэбзагуэ теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Мысырбзу лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Мысырбзухужьхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Мысырбзууплъ
Латин цӀэр
Eudocimus ruber
Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 174931
NCBI 335483

Мысырбзууплъ (лат-бз. Eudocimus ruber) — мысырбзу лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ЛӀэужьыгъуэ пӀащэщ, и кӀыхьагъ см. 70, къешэч г. 500 хуэдиз. Теплъэр зэфэзэщу плъыжь лыдщ, дамэкӀэрэ пэ фӀыцӀэмрэ къанэмыщӀа. Хъуми анэми я теплъэр зэфэгъущ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Нэхъыбэу зыщыпсэур Ипшъэ Америкэм и ищхъэрэ лъэныкъуэращ, Атлантик океаным и Ӏуфэм. Гуп-гупу зэрыӀыгъуэрэ мэпсэухэр.

Ӏусыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

И Ӏусыр нэхъыщхьэу псым хэс хьэпщхупщ, алыркъэш жьгъейхэрщ.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.