ЛэскӀэн (псы)

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
ЛэскӀэн
урбз. Лескен

Кординатхэр: 43°08′43.57″ с. ш. 43°37′10.45″ в. д. / 43.145436° с. ш. 43.619569° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 59 км
Псыхъуэм и инагъыр: 313 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз тхышхуэ
И пэр: Тэрч
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр Ищхъэрэ Осетиэ

ЛэскӀэн (урбз. Лескен) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Тэрчым хэлъадэу, кӀыхьагъыр км. 60 хуэдиз мэхъур.