Ле Корбузие

Къыздихар Уикипедиэ
Мыбы кӀуэн: навигацэ, лъыхъуэн
Ле Корбузие
фр-бз. Le Corbusier
Сурэт
И лэжьыгъэр: архитектурэ
Къыщыхъуар: 1887 жэпуэгъуэм и 6
Къыздэхъуар: Ла Шо де Фон Шуэцариэм
Дунейм щехыжар: 1965 шыщхьэӀум и 27
Дунейм здехыжар: Рокабрунэ (Кап Мартен)
Къэрал зыщыщтэр: Фрэндж, Шуэцариэ
Commons-logo.svg Ле Корбузие Уикисурэтылъэм

Ле Корбузие (фр-бз.: Le Corbusier, 1887 жэпуэгъуэм и 6 — 1965 шыщхьэӀум и 27) — фрэндж архитекторщ. Модернизмыр къезгъэжахэм ящыщщ, абым нэмыщӀэу лэчтхыгъакӀэ, дизайнерщ.

ГъащӀэм и тхыдэр[гъэтэрэзын | edit source]

Къыздэхъуар Шуэцариэм, къалэ Ла Шо де Фон (1887 жэпуэгъуэм и 6). И япэрей лъэжьыгъэр илъэс 18-й иримыкъуауэ ищӀащ, зы архитектор Ӏэсэм дэщӀыгъуу. Ахъшэ къилэжьамкӀэ Еуропэ къэралхэм къикӀухьа, архитектурэ щӀэныгъэхэм зыригъасэу. Яужым илъэс бжыгъэкӀэ архитектор Ӏэсэхэм ядэӀэпыкъурэ еджащ.

ТехьэпӀэхэр[гъэтэрэзын | edit source]