Уикипедиэ:Тхыгъэ нэмгъэсахэм я шаблонхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Мы тхылъым зэхуэхьэсауэ итыр тхыгъэ нэмгъэсауэ хъуам я шаблонхэр.

ЦӀэр Къызэрыгъэсабэпыр И сурэтыр зэрщытынур
{{Stub}} Нэхъышъхьэ шаблоныр, тхыгъэ нэмгъэсахэм яр. ЗэфӀэкӀыгъуэкӀэ тхыгъэм нэхъ техуэмкӀэ зэхъуэкӀын хуэй. Last edited 6 years ago by YiFeiBot
ЦӀэр Къызэрыгъэсабэпыр И сурэтыр зэрщытынур
{{Language-stub}}

ПсэушъхьэщӀэныгъэ[кодыр зэгъэзэхуэжын]

ЦӀэр Къызэрыгъэсабэпыр И сурэтыр зэрщытынур
{{Ornitology-stub}} ОрнитологиэмкӀэ тхыгъэ нэмгъэсахэм я шаблон.
{{Botanics-stub}} КъэкӀыгъэщӀэныгъэмкӀэ тхыгъэ нэмгъэсахэм я шаблон.
{{Biology-stub}}
{{Animal-stub}}

Хэкумэтх[кодыр зэгъэзэхуэжын]

ЦӀэр Къызэрыгъэсабэпыр И сурэтыр зэрщытынур
{{Geo-stub}} ХэкумэтхымкӀэ тхыгъэ нэмгъэсахэм я шаблон. Шаблон тхыгъэм нэхъ тегъэпсыхьэмкӀэ зэфӀэкӀыгъуэкӀэ зэхъуэкӀын хуэй.
{{USA-stub}} АШЗ-м теухуа тхыгъэ нэмгъэсахэ.
{{China-stub}} Китайм теухуа тхыгъэ нэмгъэсахэ.
{{France-stub}} Фрэнджым теухуа тхыгъэ нэмгъэсахэ.
{{Italy-stub}} Урымым теухуа тхыгъэ нэмгъэсахэ.
{{Russia-stub}} Урысейм теухуа тхыгъэ нэмгъэсахэ.
{{Spain-stub}} Эспаниэм теухуа тхыгъэ нэмгъэсахэ.

Персонэхэр[кодыр зэгъэзэхуэжын]

ЦӀэр Къызэрыгъэсабэпыр И сурэтыр зэрщытынур
{{Person-stub}} Персонэхэм тхыгъэ нэмгъэсахэм я шаблон. Шаблон тхыгъэм нэхъ тегъэпсыхьэмкӀэ зэфӀэкӀыгъуэкӀэ зэхъуэкӀын хуэй.
{{Actor-stub}} Артистхэм я тхыгъэ нэмгъэсахэм я шаблон.
{{Political-stub}} Къэралхэм я цӀэрыӀуэ цӀыхухэм ятепсэлъыхь тхыгъэ нэмгъэсахэм я шаблон.
{{Painter-stub}} ЛэчтыгъакӀэм я тхыгъэ нэмгъэсахэм я шаблон.


{{Writer-stub}} УсакӀэхэм я тхыгъэ нэмгъэсахэм я шаблон.
{{Architect-stub}} Архитекторхэм я тхыгъэ нэмгъэсахэм я шаблон.


{{Music-bio-stub}} Пшыналъэм я тхыгъэ нэмгъэсахэм я шаблон.