КӀыкъыржьэгъуфӀыцӀэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
КӀыкъыржьэгъуфӀыцӀэ
КӀыкъыржьэгъуфӀыцӀэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
ХэкӀыгъуэ къуэдзэ: Oscines
Лъэпкъ: КӀыкъыр лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: КӀыкъыр лъэпкъыгъуэр
ЛӀэужъыгъуэ: КӀыкъыржьэгъуфӀыцӀэ
Латин цӀэр
Prunella atrogularis Brandt, 1844


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

NCBI 248154

КӀыкъыржьэгъуфӀыцӀэ (лат-бз. Prunella atrogularis) — унэбзу хэкӀыгъуэм, кӀыкъыр лъэпкъым щыщщ.

Нэхъыщхьэу здэпсэур Азиэмрэ Еуропэмрэ, уащыпэщӀохуэ Азиэ Курытым, Хъутейм, Индиэм, Непалым, Пакистэным, Урысейм джоуэ, зэзэмызэкӀэ щалъагъу, ауэ щыпсэуэу щӀэныгъэлъхэм ягъэунэхуакъым КъуэкӀыпӀэ Гъунэгъум, Скандинавиэм, Фрэнджым, Джэрмэным.

ЛӀэужьыгъуэ къуэдзэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.