КӀыкъыржьэгъуфӀыцӀэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
КӀыкъыржьэгъуфӀыцӀэ
КӀыкъыржьэгъуфӀыцӀэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
ХэкӀыгъуэ къуэдзэ: Oscines
Лъэпкъ: КӀыкъыр лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: КӀыкъыр лъэпкъыгъуэр
ЛӀэужъыгъуэ: КӀыкъыржьэгъуфӀыцӀэ
Латин цӀэр
Prunella atrogularis Brandt, 1844

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

NCBI 248154

КӀыкъыржьэгъуфӀыцӀэ (лат-бз. Prunella atrogularis) — унэбзу хэкӀыгъуэм, кӀыкъыр лъэпкъым щыщщ.

Нэхъыщхьэу здэпсэур Азиэмрэ Еуропэмрэ, уащыпэщӀохуэ Азиэ Курытым, Хъутейм, Индиэм, Непалым, Пакистэным, Урысейм джоуэ, зэзэмызэкӀэ щалъагъу, ауэ щыпсэуэу щӀэныгъэлъхэм ягъэунэхуакъым КъуэкӀыпӀэ Гъунэгъум, Скандинавиэм, Фрэнджым, Джэрмэным.

ЛӀэужьыгъуэ къуэдзэхэр[гъэтэрэзын | edit source]


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.