КӀыгуугу

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
КӀыгуугу
КӀыгуугу
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: КӀыгуугу теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: КӀыгуугу лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: КӀыгуугу лъэпкъыгъуэр
ЛӀэужъыгъуэ: КӀыгуугу
Латин цӀэр
Cuculus canorus Linnaeus, 1758

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 177822
NCBI 55661
Cuculus canorus canorus + Acrocephalus arundinaceus
Cuculus canorus bangsi + Phoenicurus moussieri

КӀыгуугу (лат-бз. Cuculus canorus) — и цӀэджэгъу лъэпкъым, хэкӀыгъуэм щыщщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

Хъухэм я тхыцӀэр, кӀэр — щхъуэ-фӀыцӀафэщ; жьэгъур, бгъэгур, хулъащхьэр — нэхъ хужьщ; и щӀагъыр тэхущ, кусэ фӀыцӀэхэр зэпырыкӀыу; и нэхэри абыхэм я хъуреягъри гъуэжьщ. Анэхэр нэхъ гъуэбжафэщ.

Здэпсэухэмрэ шэнымрэ[гъэтэрэзын | edit source]

Урысейм щыпсэухэр щӀымахуэм Африкэм, Индиэм, нэмыщӀ хуэбапӀэхэм мэлъэтэж. Гъуалъхьэкъым. И джэдыкӀэхэр (20-м нэсыр) адрей къуалэбзу лӀэужьыгъуэхэм я абгъуэхэм щэхуу ирилъхьэурэ къарырегъэш. КӀыгуугухэм гъатхэ къэси а зы щӀыпӀэра къыздагъэзэжыр.

Ӏусыр[гъэтэрэзын | edit source]

КӀыгуугухэм бэуэ яшх щыгъыныхь (нэгъуэщӀ къуалэбзухэм Ӏумпэм ящӀхэри хэту), нэхъ мащӀэу — цӀыв, бадзэ пӀащэ, мэракӀуэ.

Адыгэбзэм[гъэтэрэзын | edit source]


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.