Jump to content

Къуршыбгъэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къуршыбгъэ
Къуршыбгъэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къэргъей теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Къашыргъэ лъэпкъыр
Лъэпкъ къуэдзэ: БгъэпӀащэ лъэпкъ къуэдзэр
Лъэпкъыгъуэ: Aegypius
Savigny, 1809
ЛӀэужъыгъуэ: Къуршыбгъэ
Латин цӀэр
Aegypius monachus
Linnaeus, 1766


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 175494
NCBI 8959

Къуршыбгъэ (лат-бз. Aegypius monachus) — бгъэпӀащэ лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Къуалэбзу абрагъуэщ, къешэч ч. 7-12. Теплъэр зэфэзэщу фӀыцӀэ-гъуэбжафэщ. Щхьэ ин пцӀанэщ, къащхъуафэ къыщӀоуэ, пэр лъэщщ.

Мылъэтэжу щопсэу Къаукъазым, Кърымым, Азиэм, Алтайм, Ипщэ Еуропэм, Ищхъэрэ Африкэм я бгылъэ щӀыпӀэхэм. Абгъуэри, зейм тегъэпсыхьауэ инщ, къуацэхэм къыхэщӀыкӀауэ, и кӀуэцӀым удз щабэ илъу. Зы гъэм къакӀэц хабзэр зы джэдыкӀэщ, е тӀущ. Ар махуэ 55-кӀэ къраш анэми хъуми.

Ӏусыр псэущхьэ лӀащ, ауэ къохъу щынэхэм, елэнхэм, шылъэгъухэм щатеуи.


  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.