Jump to content

КъуршкӀырыкъ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
КъуршкӀырыкъ
КъуршкӀырыкъ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: КӀырыкъ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: КӀырыкъхэр
ЛӀэужъыгъуэ: КъуршкӀырыкъ
Латин цӀэр
Emberiza cia


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 559875
NCBI 504296
Emberiza cia

КъуршкӀырыкъ (лат-бз. Emberiza cia) — кӀырыкъ лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

ЩхьэщӀыбыр щхъуэщ, тхыцӀэр улъия-гъуафэщ, кӀэпкъыр, кӀащхьэр, ныбэщӀагъыр — гъуэщ. Щопсэу Ипщэ Еуропэм, Ищхъэрэ Африкэм, Азиэм я бгылъэ щӀыпӀэхэм. Къаукъазым щыбэгъуащ, мылъэтэжу щопсэу. И гъуэлъхьэпӀэщ мэзыншэ бгы-джабэхэр, къущхьэхъу губгъуэхэр.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.