Къуршдубэкъ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къуршдубэкъ
Къуршдубэкъ
Къуршдубэкъ ♀
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Бзупэгъум лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Къуршдубэкъхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Къуршдубэкъ
Латин цӀэр
Mycerobas carnipes
Hodgson, 1836


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 561276
NCBI 175949

Къуршдубэкъ (лат-бз. Mycerobas carnipes) — къуршдубэкъ лъэпкъыгъуэм щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Дубэкъым и гъунэгъу дыдэщ. Азиэ Курытым и бгылъэ къуэрэдэр, чыцэм, мылъэтэжу щопсэу.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.