Къуршадэжынэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Къуршадэжынэ
Къуршадэжынэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Джэд теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Мэзджэд лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Къуршадэжынэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Къуршадэжынэ
Латин цӀэр
Lagopus mutus
Montin, 1781

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 175813
NCBI 64668
Lagopus muta muta

Къуршадэжынэ (лат-бз. Lagopus mutus) — къуршадэжынэ лъэпкъыгъуэм щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Щопсэу Урысейм и ищхъэрэ щӀыпӀэхэм, Еуропэм, Ишъхъэрэ Америкэм я къуршылъэхэм.


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.