КъашыргъэкӀэху

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
КъашыргъэкӀэху
КъашыргъэкӀэху
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къэргъей теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Къашыргъэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Haliaeetus
ЛӀэужъыгъуэ: КъашыргъэкӀэху
Латин цӀэр
Haliaeetus leucoryphus
Pallas, 1771

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 175425
NCBI 52646
Haliaeetus leucoryphus

КъашыргъэкӀэху (лат-бз. Haliaeetus leucoryphus) — къашыргъэ лъэпкъщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

Теплъэр гъуэбжафэщ, жьэгъумрэ пщэмрэ гъуэжьфыэ къащӀоуэ, кӀэр хужьщ. Анэр нэхъ пӀащэщ хъум нэхърэ.

Здэпсэухэр[гъэтэрэзын | edit source]

Нэхъыбэу здэпсэур Азиэщ. Щогъуалъхьэ губгъуэм, къум ныкъуэхэм, бгыхэм, псым пэмыжыжьэу. Абгъуэ щещӀ жыгхэм, къамыл Ӏувхэм. Зэ гъуэлъхьэгъуэр нэхъыбэм дэдыкӀи 2-щ. Мэлъэтэж. ЩӀымахуэр нэхъыщхьэу щрех Индиэм.

Ӏузыр[гъэтэрэзын | edit source]

ЛӀэужьыгъуэм нэхъыщхьэу и Ӏусыр бдзэжьейщ.

Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск. 2007 гъ.