Къаргъэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къаргъэ
Къаргъэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къаргъей теплъэхэр
Лъэпкъ: Къаргъей лъэпкъ
Лъэпкъыгъуэ: Къаргъейхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Къаргъэ
Латин цӀэр
Falco columbarius Linnaeus, 1758
И щӀыпӀэр
сурэт
    здэгъуэлъхэр
    илъэспсом
    ӀэпхъуэжыпӀэхэр


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 175613
NCBI 8953
Falco columbarius subaesalon

Къаргъэ́ (лат-бз. Falco columbarius) — къэргъей лъэпкъм хохьэ, ауэ нэхъ цӀыкӀухэм ящыщщ.

Анэр нэхъ пӀащэщ. Хуабжьу зызубгъуа лӀэужьыгъуэщ, щопсэу Еуразиэм, Ишъхъэрэ Америкэм я мэзхэм.

Щогъуалъхьэ жыгщхьэкӀэхэми, щӀыгуми. Ди щӀыпӀэхэм бэуэ абгъуэ щащӀ волт лъагэ зэрыкӀуэ электро кӀапсэхэм я гъущӀ щӀэсэнхэм, ауэ щхьэусыгъуэ, гурыӀуэгъуэхэм къахэкӀыу, монторхэм ахэри, шырхэри къырадзыхыж.

Къаргъэ къуалэбзу хахуэщ, жыджэрщ.

Ӏус нэхъыщхьэр — къуалэбзу жьгъей, дзыгъуэ, нэхъ мащӀэу гъудэбадзэ.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.