Къамботыкъуэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Къамботыкъуэ
урбз. Хамотык

Кординатхэр: 43°31′28.27″ с. ш. 43°28′13.73″ в. д. / 43.524519° с. ш. 43.470481° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 9. 3 км
Псыхъуэм и инагъыр: 21. 2 км²
И пэр: Щхьэлыкъуэ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр

Къамботыкъуэ (урбз. Хамотык) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Щхьэлыкъуэпсым хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 9 хуэдиз мэхъур.