КъалэпцӀащхъуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
КъалэпцӀащхъуэ
КъалэпцӀащхъуэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: ПцӀащхъуэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: КъалэпцӀащхъуэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: КъалэпцӀащхъуэ
Латин цӀэр
Delichon urbicum
Linnaeus, 1758
И щӀыпӀэр
сурэт
    здигъуалъхьэр
    щӀымахуэр здырихыр


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 726115
NCBI 88116
Delichon urbicum
Delichon urbicum

КъалэпцӀащхъуэ (лат-бз. Delichon urbicum) — пцӀащхъуэ лъэпкъщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ПцӀащхъуэм нэхърэ нэхъ цӀыкӀущ, кӀэ дыкъуакъуэщ, кӀащхьэр хужьщ, хулъащхьэм къыщегъэжьауэ и щӀагъыр тэхущ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Хамэ къэрал бжыгъэм щопсэу. ЩӀымахуэр щрех нэхъыбэу Африкэм, Индостаным, Индокитайм. Абгъуэ кӀэрещӀыхь псэуалъэ блынхэм. Псэуалъэ здэщымыӀэ къущхьэ щӀыпӀэхэм — къырхэм, мывэ абрагъуэхэм.

Ди щӀыпӀэхэм щыкуэдщ. Мэлъэтэж.

Ӏусыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

КъалэпцӀащхъуэхэм яшхыр гъудэбадзэ къуэдейщ: цӀыв жьгъей, аргъуей, бадзэ, хьэндырабгъуэ.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.