Куувэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Куувэ
урбз. Кува

Кординатхэр: 44°04′02.78″ с. ш. 41°22′23.77″ в. д. / 44.067439° с. ш. 41.373269° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 21 км
Псыхъуэм и инагъыр: 52 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз тхышхуэ
И пэр: УэрпПсыжъ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэрэшей-Шэрджэс Краснодар край

Куувэ (урбз. Кува) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псыщ Уэрпым хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыщӀож, и кӀыхьагъыр км. 20 хуэдиз мэхъур.

Куувэ и псыхъуэм пэсырей лъэхъэнэм щыщ псэупӀэ бжыгъэм уахуэзэр, абыхэм хуэдэ: къалэжь, быдапӀэ, чылисэ, псэунэхэр.

Гу лъытыгъуэ[гъэтэрэзын | edit source]

Къэрэшей-Шэрджэсым дэт абазэ къуажэ Кхъуэвыжь и цӀэр мы псым къытекӀащ, абазэбзэм псалъэ Куувэр (кууэ мавэ) Кхъуэвы хъури зызэрихъуэкӀауэ адыгэбзэм къыхэхьэжьа.