Жэмтхьэлэ (псы)

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Жэмтхьэлэ
урбз. Жемтала

Кординатхэр: 43°14′55.71″ с. ш. 43°38′35.78″ в. д. / 43.248808° с. ш. 43.643272° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 22 км
Псыхъуэм и инагъыр: 76 км²
КъызхэкӀыр: Жэмтхьэлэ
И пэр: Псыгуэнсу
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр

Жэмтхьэлэ (урбз. Жемтала) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Псыгуэнсум хэлъадэу, кӀыхьагъыр км. 20 хуэдиз мэхъур.