Псыгуэнсу

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Псыгуэнсу
урбз. Псыгансу

Кординатхэр: 43°10′45.79″ с. ш. 43°37′18.58″ в. д. / 43.179386° с. ш. 43.621828° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 56 км
Псыхъуэм и инагъыр: 295 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз тхышхуэ
И пэр: Шэрэдж
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр
ГВР: 07020000612108200005176

Псыгуэнсу (урбз. Псыгансу) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ [[]]м хэлъадэу, кӀыхьагъыр км. хуэдиз мэхъур.